Kto musi opłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest formą daniny publicznej, którą należy uiścić na rzecz właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego. Jego wysokość jest uzależniona w dużej mierze od rozmiarów posiadanej nieruchomości. Gminy mają dodatkowo możliwość ustalania zwolnień na ich terenie, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kto musi uiścić podatek od nieruchomości?

Za opłacanie tej daniny odpowiedzialne są cztery kategorie podmiotów:

  • właściciel nieruchomości,
  • posiadacz samoistny (jest nim osoba użytkująca nieruchomość jak właściciel, jednak bez faktycznego prawa własności do danego gruntu),
  • użytkownik wieczysty gruntów stanowiących własność publiczną (organów państwowych bądź samorządowych, np. dróg dojazdowych do posesji),
  • posiadacz mienia publicznego, na podstawie zawartej umowy lub bez niej.

Wszystkie te kategorie osób są zobowiązane do uiszczania odpowiednio wyliczonego podatku w terminie. Jego nieodprowadzenie może skutkować naliczeniem kar.

Jak odprowadzić podatek?

Jeśli należysz do którejś z wyżej wskazanych kategorii podmiotów dopiero od niedawna, musisz zgłosić się do organów gminy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia użytkowania nieruchomości bądź jej nabycia (przeczytaj więcej https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ret-podatek-od-nieruchomosci.html). Po złożeniu odpowiednich dokumentów, zostanie wydana decyzja, na mocy której będziesz uiszczać należny podatek.

Jego wysokość może różnić się w zależności od tego, w którym miejscu w kraju znajduje się budynek. Niektóre gminy decydują się na wprowadzanie różnego rodzaju ulg i zwolnień o charakterze podmiotowych bądź przedmiotowym. Szczegółowych informacji na ten temat warto poszukiwać na stronie właściwego miejscowo urzędu gminy lub w biuletynie informacji publicznej.

Wyliczenie właściwej stawki

Warto mieć na względzie, że za obliczanie właściwej kwoty podatku odpowiadają organy samorządu terytorialnego, jednak – uwzględniając informacje zawarte na stronach tychże, można je również obliczyć na własny użytek.

Co do zasady, dokładna kwota należności podatkowej wraz z informacją gdzie można ją uiścić bądź na jaki numer konta przelać jest dostarczana w formie decyzji podatkowej. Gminy na terenie kraju rozwiązują tę kwestię w różny sposób, jednak najpopularniejszą techniką wydaje się być nadawanie decyzji pocztą lub przekazywanie jej za pośrednictwem organów wykonawczych, np. sołtysów. To drugie rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia w przypadku terenów wiejskich, gdzie ilość mieszkańców nie przekracza możliwości organu.

Co istotne, nawet brak skutecznego doręczenia decyzji nie sprawia, że możemy nie uiścić podatku. W takiej sytuacji, konieczne jest samodzielne jego wyliczenie.

Comments are closed.